Договір-оферта

про використання системи IST.REALTOR

м.Полтава 2023 р.

1. Преамбула

1.1 ФОП Треумов Д.О., код ЄДРПОУ 3017218212 (далі – Виконавець), відповідно до ст.633, ст.641, ст.644 Цивільного кодексу України, робить публічну пропозицію (далі – Оферта) будь-якій фізичній або юридичній особі (далі – Клієнт) укласти Договір на надання послуг доступу до Служб системи IST.Realtor та інших супутніх послуг (далі – Договір).

1.2. Далі по тексту цього Договору Виконавець і Клієнт, при роздільному використанні – Сторона, а разом – Сторони.

1.3. Відповідно до ст.642 Цивільного Кодексу України повним і беззастережним прийняттям (акцептом) Оферти є будь-які дії щодо виконання Клієнтом зазначених в даному документі умов, в тому числі оплата послуг, а також реєстрація Клієнта на Сайті Виконавця.

1.4. Внаслідок прийняття (акцепту) Клієнтом цієї Оферти клієнт підтверджує, що цілком і повністю ознайомлений і згоден з усіма умовами Оферти, а Договір вважається укладеним.

1.5. Номером Договору є унікальний номер клієнта, який відправляється на E-mail Клієнта, після його реєстрації на Сайті Виконавця.

2. Терміни та визначення

Система IST.Realtor— WEB-додаток з адресою https://*.realtor.istec.com.ua/, де * – будь-який набір символів.

Служби — елементи програмно-інформаційної інфраструктури Системи, що являють собою інформаційно-керуючу систему (ІКС), спрямовану на автоматизацію інформаційно-технологічних і бізнес процесів. Служби працюють в режимі клієнт-сервер (хмарні технології) в рамках єдиної системи IST.Realtor.

Головний обліковий запис — обліковий запис (акаунт), згенерований Виконавцем для доступу Клієнта до Служб, з метою їх базового налаштування і формування облікових записів кінцевих користувачів Клієнта.

Кінцеві користувачі Клієнта — фізичні особи: сам Клієнт, його співробітники, афілійовані особи, представники та інші особи, самостійно визначені Клієнтом, яким Клієнт самостійно сформував облікові записи для доступу до Служб.

Надання доступу до Служб — надання Клієнту і його кінцевим користувачам можливості працювати з певним набором Служб.

Розрахунковий період — період, що дорівнює одному календарному місяцю.

Дані Клієнта — вихідні дані, внесені кінцевими користувачами Клієнта в процесі їх роботи з системою IST.Realtor, а також імпортовані з ініціативи та з відома Клієнта. До таких даних належать: персональні дані кінцевих користувачів Клієнта, персональні дані його клієнтів, дані оголошень, медіаконтенту і інші дані.

E-mail — адреса електронної поштової скриньки, вказана у реквізитах Клієнта або Виконавця.

Сайт Виконавця — інтернет ресурс з адресою realtor.istec.com.ua

Тарифи — сторінка Сайту Виконавця з адресою  realtor.istec.com.ua/taryfni-plany-vykorystannya-programy/

3. Предмет договору

3.1. Предметом цього Договору є надання Виконавцем послуги доступу Клієнта до Служб (за допомогою системи IST.Realtor) з можливістю їх використання кінцевими користувачами Клієнта для автоматизації інформаційно-технологічних і бізнес процесів Клієнта.

3.2. Послуги доступу надаються шляхом автоматичного відправлення на E-mail Клієнта пароля Головного облікового запису (логіном є його E-mail), що дозволяє Клієнту самостійно формувати облікові записи кінцевих користувачів Клієнта і налаштовувати для них доступ до Служб.

3.3. Служби є інтелектуальною власністю Виконавця, правова охорона якої встановлюється Цивільним кодексом України, чинними міжнародними договорами України. Виконавець гарантує наявність у нього прав, необхідних для виконання даного Договору.

4. Права і обов’язки Виконавця

4.1 Рівень обслуговування. Виконавець зобов’язується забезпечити обґрунтований рівень безпеки при зберіганні і обробці даних Клієнта. Виконавець використовує передові технології, які дозволяють забезпечити конфіденційність і безпеку даних Клієнта, зберегти їх цілісність у разі виникнення позаштатних ситуацій, запобігти несанкціонованому доступу до даних. Для забезпечення належної якості обслуговування Виконавець має право розміщувати і зберігати дані Клієнта на території України або будь-якої іншої країни, де у Виконавця або його хостинг-партнерів є необхідне обладнання. Виконавець зобов’язується забезпечити безвідмовність роботи Служб не менше ніж 99,3% часу протягом календарного року.

4.2. Зміна і додавання Служб. Виконавець на свій розсуд має право періодично вносити в Служби зміни з метою поліпшення якості обслуговування Клієнта. Виконавець постійно проводить розробку нових Служб.

5. Права і обов’язки Клієнта

5.1. Дотримання умов Договору. Клієнт зобов’язується використовувати Служби відповідно до умов цього Договору. Клієнт повинен самостійно, через відповідні Служби керувати налаштуванням структури своєї компанії і правами доступу своїх кінцевих користувачів до Служб. Клієнт на свій розсуд може вмикати і вимикати будь-які доступні Служби для кожного свого кінцевого користувача, не порушуючи умов цього Договору.

5.2. Вимоги до програмного забезпечення кінцевих користувачів. Для коректної роботи з системою IST.Realtor кінцевим користувачам Клієнта рекомендовано використовувати один з браузерів: Microsoft Edge, Firefox, Google Chrome, Opera або Safari. Всі перераховані вище браузери повинні бути з версіями випуску не раніше січня 2018 р.

5.3. Зона відповідальності Клієнта. Клієнт погоджується з тим, що відповідальність Виконавця не поширюється на управління Службами всередині компанії Клієнта і їх розподіл серед кінцевих користувачів Клієнта.

5.4. Несанкціоноване використання. Клієнт повинен забезпечити конфіденційність паролів та облікових записів своїх кінцевих користувачів, що мають прямий доступ до Служб. Клієнт зобов’язується прикладати економічно обґрунтовані зусилля для припинення і запобігання будь-якого несанкціонованого використання Служб.

5.5. Обмеження використання. Клієнт не має право: а) продавати, здавати в оренду або іншим способом надавати служби третім особам, за винятком випадків явно обумовлених в даному Договорі; б) намагатися самостійно або залучаючи третіх осіб зламати технології Служб і їх компоненти; в) робити спроби створення аналогічних і заміщувальних служб, за допомогою доступу до Служб і їх використання; г) використовувати служби для розміщення будь-якої інформації, що суперечить чинному законодавству України або міжнародним договорам і конвенціям, учасниками яких є Україна. Зокрема це стосується інформації порнографічного характеру, пропаганди насильства, тощо.

6. Оплата послуг

6.1. Вартість послуг. Вартість використання Служб і супутніх послуг розміщено на Сайті Виконавця в розділі Тарифи.

6.2. Порядок оплати. На початку кожного розрахункового періоду Виконавець виставляє Клієнту акт-рахунок на оплату послуг за поточний період шляхом відправлення документа на E-mail Клієнта і в Службу білінгу системи IST.Realtor. На підставі отриманого акта-рахунку Клієнт здійснює оплату за поточний розрахунковий період в розмірі 100% вартості послуг, виходячи з кількості фактично підключених кінцевих користувачів і активованих у них Служб станом на початок звітного періоду, плюс сума коригування за попередній звітний період. Сума коригування формується за рахунок підключення нових кінцевих користувачів і/або активації Служб протягом попереднього розрахункового періоду.
Оплата повинна бути проведена протягом 5 (п’яти) банківських днів з моменту отримання рахунку. Після закінчення цього терміну платіж вважається простроченим.

6.3. Прострочені платежі. На прострочені платежі може нараховуватися пеня в розмірі подвійної облікової ставки НБУ від несплаченої суми аж до її повного погашення. Клієнт несе відповідальність за всі обґрунтовані витрати (включаючи оплату послуг юристів та адвокатів), понесені Виконавцем в результаті збору прострочених сум. Винятки становлять випадки, коли платежі прострочені з вини Виконавця. Прострочення платежу більш ніж на 10 (десять) календарних днів вважається істотним порушенням умов цього Договору і призводить до автоматичного блокування акаунтів кінцевих користувачів Клієнта. Блокування триває до повного розрахунку Клієнта з Виконавцем згідно простроченого платежу. Перерахунок вартості наданих послуг за час блокування аккаунтів Клієнта не проводиться.

7. Порядок надання послуг

7.1. Початок робіт. Після реєстрації Клієнта на сайті Виконавця Клієнт отримує на свій E-mail пароль для входу в Головний обліковий запис.

7.2. Здача приймання послуг. На початку кожного розрахункового періоду Виконавець надає Клієнту акт-рахунок на оплату послуг за поточний розрахунковий період згідно п. 6.2 цього Договору, який є актом здачі-приймання послуг на суму, визначену цим актом-рахунком. Після закінчення розрахункового періоду Клієнт протягом 5 (п’яти) робочих днів або приймає роботу, або направляє мотивовану претензію в письмовому вигляді на E-mail Виконавця. Ненадання мотивованої претензії протягом 5 (п’яти) робочих днів з моменту закінчення розрахункового періоду означає прийняття робіт Клієнтом в повному обсязі і за юридичними наслідками рівносильно підписанню вищевказаного акту здачі-приймання послуг.

8. Послуги технічної підтримки

8.1. Послуги, що надаються Клієнтом. Клієнт зобов’язується докладати економічно обґрунтовані зусилля для вирішення питань щодо технічної підтримки своїх кінцевих користувачів, перш ніж перенаправляти їх Виконавцю.

8.2. Послуги, що надаються Виконавцем. Якщо Клієнт не може вирішити питання технічної підтримки відповідно до вищевикладеного, він може звернутися в службу підтримки Виконавця. Виконавець приймає звернення тільки з номерів телефонів або E-mail кінцевих користувачів, зазначених в персональних облікових записах цих користувачів. Підтримка проводиться виключно з питань роботи зі Службами і протягом робочого часу, зазначеного на головній сторінці системи IST.Realtor. Канали зв’язку та час відгуку на запит Клієнта визначається відповідним тарифним пакетом в розділі Тарифи.

9. Блокування

9.1. Блокування акаунтів кінцевих користувачів. Якщо Виконавець отримує інформацію про те, що конкретним співробітником Клієнта, його представником, афілійованою особою або іншим кінцевим користувачем було порушено цей Договір, то Виконавець має право вимагати від Клієнта заблокувати аккаунт кінцевого користувача. Виконавець має право самостійно заблокувати такий аккаунт в разі невиконання Клієнтом цієї вимоги. Аккаунт буде заблокований до усунення причини його блокування.

9.2. Порушення інформаційної безпеки. Незважаючи на умови, описані в п. 9.1 цього Договору, в разі порушення інформаційної безпеки через акаунт Кінцевого користувача Клієнта Виконавець має право автоматично заблокувати аккаунт порушника. Виконавець докладе всіх зусиль, щоб мінімізувати час призупинення дії облікового запису для запобігання або усунення порушення інформаційної безпеки. Якщо блокування облікового запису кінцевого користувача Виконавцем з якої-небудь причини сталася без попереднього повідомлення Клієнта, Виконавець зобов’язується за запитом Клієнта повідомити йому причину блокування в найкоротші терміни.

10. Конфіденційність

10.1. Зобов’язання. Кожна зі сторін зобов’язується захищати конфіденційну інформацію іншої Сторони, нікому не розкривати конфіденційну інформацію, крім: афілійованих осіб, співробітників і агентів, яким вона необхідна для виконання своїх обов’язків і які підписали необхідні внутрішні документи про нерозголошення конфіденційної інформації. Кожна зі сторін (включаючи афілійованих осіб, співробітників і агентів, яким була розкрита конфіденційна інформація) має право використовувати конфіденційну інформацію тільки для захисту своїх прав і виконання своїх зобов’язань за цим Договором, забезпечуючи при цьому необхідний захист цієї інформації. За будь-які дії своїх афілійованих осіб, співробітників і агентів кожна зі сторін несе відповідальність щодо порушень положень даного розділу.

10.2. Винятки. Конфіденційна інформація не включає в себе інформацію, яка: а) стала відома одержувачу до того, як стала відомою протилежній стороні; б) стає загальнодоступною не з вини одержувача; в) стала відома одержувачу іншими шляхами; г) була правомірно передана одержувачу третьою стороною.

10.3. Розкриття інформації відповідно до законодавства. Кожна зі сторін може розкрити конфіденційну інформацію іншої Сторони у випадках, передбачених законодавством, за умови, що зробить усі економічно обґрунтовані зусилля для повідомлення про це іншої Сторони і дасть можливість іншій Стороні оскаржити розпорядження щодо розкриття конфіденційної інформації.

11. Захист інтелектуальної власності

11.1. Права на об’єкти інтелектуальної власності. Цей Договір, за винятком явно перерахованих тут випадків, не надає жодної із Сторін жодних гарантій, непрямих або інших прав на контент або інтелектуальну власність іншої Сторони. Сторони дійшли згоди про те, що Клієнту належать всі Права на об’єкти інтелектуальної власності щодо його даних, а Виконавцю належать Права на об’єкти інтелектуальної власності щодо Служб.

11.2. Публічність. Клієнт дозволяє Виконавцю включати до переліку клієнтів Виконавця, інтернет-публікації та інші рекламні матеріали ім’я Клієнта та його торгові марки. Клієнт також надає Виконавцю право посилатися на Клієнта як на споживача послуг Виконавця, які визначені цим Договором.

12. Відповідальність Сторін

12.1. Відповідальність Сторін. За порушення зобов’язань щодо дотримання конфіденційності і прав інтелектуальної власності винна Сторона несе відповідальність в розмірі прямого збитку, нанесеного іншій Стороні.

12.2. Обмеження відповідальності. Виконавець надає послуги «як є», «як доступно», «з усіма помилками та збоями» – весь ризик використання лежить на клієнті та його кінцевих користувачах.
Крім того, Виконавець не несе відповідальності: а) за зміст інформації, даних і матеріалів, що розміщуються Клієнтом і його кінцевими користувачами в Службах;
б) за витік даних Клієнта (в тому числі конфіденційної інформації) і некоректну роботу Служб в разі наявності встановленого на обладнанні кінцевого користувача Клієнта стороннього програмного забезпечення (в тому числі віруси, черв’яки, троянські програми, доповнення до браузерів і т.д.), що призвело до витоку таких даних або порушення працездатності системи IST.Realtor;

12.3. Обмеження непрямої відповідальності. Відповідно до цього договору жодна сторона не буде нести відповідальність за втрату прибутку або інші опосередковані збитки (непрямі збитки) навіть у випадку, якщо їй завчасно було відомо про можливе нанесення таких збитків, або якщо прямі збитки не було повністю покрито.

12.4. Обмеження розміру відповідальності. Відповідно до цього договору розмір відповідальності будь-якої з сторін не може перевищувати суму, яку клієнт зобов’язаний виплатити виконавцю в силу цього договору за останні три місяці до настання події, яка стала причиною виникнення відповідальності.

13. Cookie

13.1. Cookie. Технологія, яка застосовується для роботи Служб, потребує використання cookie. У процесі роботи в браузери кінцевих користувачів передається один або кілька cookie. Cookie використовуються для того, щоб забезпечити необхідну працездатність Служб, підвищити зручність послуг, що надаються, наприклад, зберігати налаштування користувача, зробити можливість заходити і комфортно користуватися послугами сайту Клієнта, тощо.

14. Термін дії

14.1. Термін дії Договору. Цей Договір набуває чинності з моменту вчинення Клієнтом акцепту оферти згідно п. 1.3 і п. 1.4 цього Договору та діє протягом 12 (дванадцяти) місяців. Якщо, не пізніше ніж за 30 (тридцять) календарних днів до закінчення терміну дії цього Договору жодна зі Сторін не надасть іншій Стороні письмове повідомлення про його розірвання, цей Договір автоматично продовжується на наступний аналогічний період.

15. Дострокове розірвання Договору

15.1. Умови дострокового розірвання Договору. Кожна із Сторін може повністю розірвати або призупинити дію цього Договору в будь-якому з наступних випадків: а) інша Сторона допустила істотне порушення умов цього Договору і не усунула це порушення протягом 30 календарних днів з моменту отримання повідомлення в письмовому вигляді; б) інша Сторона допустила три і більше істотних порушення цього Договору незалежно від їх усунення; в) інша Сторона припинила свою підприємницьку діяльність або була піддана процедурі банкрутства; г) Сторона не бачить подальшої доцільності у співпраці; д) за взаємною згодою Сторін. Розірвання цього Договору оформляється Стороною-ініціатором в письмовому вигляді і направляється на E-mail протилежної Сторони. Цей Договір вважається розірваним через 30 календарних днів з дня надіслання Стороною-ініціатором повідомлення про розірвання цього Договору.

15.2. Наслідки розірвання даного Договору. У разі розірвання цього Договору з будь-якої з причин: а) негайно припиняється дія всіх прав, які одна Сторона надала іншій; б) Виконавець надає Клієнту можливість експорту даних Клієнта протягом 10 (десяти) календарних днів з моменту дати розірвання; в) після закінчення цього терміну Виконавець видаляє дані Клієнта, перезаписавши їх іншими даними з плином часу; г) на підставі відповідних письмових повідомлень кожна зі Сторін в найближчий час прикладає економічно обґрунтовані зусилля, щоб повернути конфіденційну інформацію іншої Сторони або знищити таку інформацію.

16. Додаткові умови

16.1. Форс-мажор. Сторони звільняються від відповідальності за повне або часткове невиконання або неналежне виконання зобов’язань, передбачених цим Договором, якщо воно сталося внаслідок дії форс-мажорних обставин. Під форс-мажорними обставинами в цьому Договорі слід розуміти будь-які обставини зовнішнього (щодо Сторін) характеру, які виникли без вини Сторін, поза їх волею або всупереч волі чи бажанню Сторін, і які не можна було ні передбачити, ні уникнути, включаючи стихійні явища природного характеру (землетруси, повені, урагани, руйнування в результаті блискавки тощо), лиха техногенного та антропогенного походження (вибухи, пожежі, вихід з ладу машин, збої і порушення в роботі ліній зв’язку і т.п.), обставини суспільного життя (військові дії, громадські хвилювання, епідемії, страйки, бойкоти тощо), а також видання актів органів державної влади чи місцевого самоврядування, інші законні або незаконні заборонні заходи названих органів, які роблять неможливими виконання Сторонами зобов’язань за цим Договором або перешкоджають такому виконанню. Форс-мажор автоматично продовжує термін виконання обов’язків на весь період його дії та ліквідації його наслідків. Факт виникнення і припинення дії непереборної сили підтверджується Торгово-промисловою палатою України.

16.2. Переписка. Усі заяви, листи, рахунки, акти-рахунки, акти здачі-приймання послуг, повідомлення та інші документи повинні в письмовій формі на електронному або паперовому носії відправлятися Сторонам на зазначені в реквізитах адреси. Копії актів-рахунків на оплату і здачі-приймання послуг, відправлені і отримані через Службу білінгу системи IST.Realtor або по E-mail, адреси яких вказані в реквізитах Сторін – прирівнюються до оригіналів. При цьому повідомлення вважається переданим в будь-якому з наступних випадків: а) при наданні письмового підтвердження про отримання в разі надсилання кур’єром або кур’єрською службою; б) при отриманні, якщо повідомлення було відправлено поштою без можливості підтвердження або розписки в отриманні; в) при наданні підтвердження про отримання по факсу (за наявністю автоматичного запису про прийом); г) по електронній пошті (за наявністю запису в електронних журналах).

16.3. Передача прав. Жодна із Сторін не може переуступати або іншим чином передавати права стосовно будь-якої з частин цього Договору без письмової згоди іншої Сторони, за винятком переуступки афільованій особі, причому тільки в тому випадку, якщо а) правонаступник в письмовій формі підтверджує свою згоду прийняти на себе зобов’язання за цим Договором; б) Сторона, що виконує переуступку, продовжує нести відповідальність за зобов’язаннями відповідно до цього Договору до моменту переуступки. Будь-які інші спроби передачі і поступки прав не мають юридичної сили.

16.4. Зміна управління. При зміні управління (наприклад, в зв’язку з купівлею або продажем компанії, злиттям або іншою формою корпоративної угоди): а) Сторона, у якої відбувається зміна керівництва, повинна надати іншій Стороні повідомлення в письмовій формі протягом 30 днів після такої зміни; б) інша Сторона має право негайно розірвати цей Договір, починаючи з моменту зміни керівництва і до закінчення 30 днів після отримання письмового повідомлення, зазначеного в підпункті.

16.5. Незалежність положень. Якщо одне з положень цього Договору буде визнано недійсним, решта частини Договору збережуть повну силу.

16.6. Повнота Договору. Цей Договір, всі згадані в ньому документи, а також розміщені на сайті Виконавця умови, посилання на які містяться в цьому Договорі, є невід’ємною його частиною, являють собою увесь обсяг домовленостей між Сторонами з даного питання і замінюють собою всі попередні і супутні домовленості Сторін з нього.

16.7. Тлумачення спірних положень. Якщо були виявлені суперечності між документами, які становлять даний Договір, пріоритет вимог до виконання умов цих документів повинні бути наступним: Договір, потім документи, на які посилається даний Договір.

16.8. Спори і розбіжності. Всі суперечки і розбіжності, що виникають в ході виконання цього Договору, мають вирішуватися шляхом проведення переговорів між Сторонами. Сторони встановлюють обов’язкову досудову форму врегулювання суперечок шляхом пред’явлення претензій у порядку, передбаченому Господарським процесуальним кодексом України. У разі неможливості врегулювання шляхом переговорів, спори вирішуються в судовому порядку відповідно до чинного законодавства України.

16.9. Зміни умов. Виконавець може внести зміни в умови Оферти і/або відкликати Оферту в будь-який момент на свій розсуд. У разі внесення Виконавцем змін в Оферту, такі зміни вступають в силу з моменту розміщення зміненого тексту Оферти на Сайті Виконавця, якщо інший термін вступу змін в силу не визначений додатково при такому розміщенні.

16.10. Персональні дані. Клієнт дає дозвіл на обробку персональних даних Кінцевих користувачів Клієнта (а також своїх, якщо є фізичною особою) Виконавцю з метою уможливлення виконання умов цього Договору, можливості проведення взаєморозрахунків, а також для отримання рахунків та інших документів. Дозвіл на обробку персональних даних діє протягом усього терміну дії Договору, а також протягом наступних п’яти років після закінчення його дії. Знищення персональних даних є підставою для розірвання Договору і виконується на підставі письмової (паперової) заяви клієнта. В такому випадку, Договір розривається з дати, зазначеної у відповідному повідомленні Виконавця. Крім цього, укладенням цього Договору, Клієнт підтверджує, що він повідомлений (без додаткового повідомлення) про права, встановлені Законом України «Про захист персональних даних», про цілі збору даних, а також про те, що його персональні дані передаються Виконавцю з метою уможливлення виконання умов цього Договору, можливості проведення взаєморозрахунків, а також для отримання рахунків та інших документів. Клієнт також погоджується з тим, що Виконавець має право надавати доступ та передавати персональні дані, в рамках роботи Служб (експорт оголошень Клієнта на портали), третім особам без будь-яких додаткових повідомлень Клієнта, не змінюючи при цьому мету обробки персональних даних. Обсяг прав Клієнта, як суб’єкта персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» йому відомий і зрозумілий.

17. Реквізити Сторін

Клієнт:

17.1 Сторони беззастережно погоджуються з тим, що під реквізитами Клієнта слід вважати відповідну інформацію, зазначену ним при реєстрації на Сайті Виконавця для отримання доступу до Служб.

Виконавець: